top of page

Privacy Policy

Policy ta Privatezza – Każin Banda San Nikola

 

Dan id-dokument jispjega b’liema mod il-Każin Banda San Nikola jista’ juza u jipproċessa l-Informazzjoni tad-data tiegħek.

Inti għalhekk għandek taqra dan id-dokument sabiex tifhem aħjar il-prattiċi tagħna fir-rigward tad-data u l-informazzjoni tiegħek.

Il-Każin Banda San Nikola huwa obligat legalment sabiex jirrispetta u jipproteġi l-informazzjoni personali tiegħek. Din l-informazzjoni m’hijiex ser tiġi mgħoddijja lill-ebda entita’ oħra, ħlief dawk id-dettalji illi l-Kazin Banda San Nikola huwa marbut illi jgħaddi skont il-liġi lill xi Awtorita’ pubblika u/jew lill-Pulizija eżekuttiva.

Għall min tapplika din in-nota?

Din in-nota tapplika għall-kwalunkwe persuni li l-informazzjoni tagħha jew li b’ xi mod jew ieħor tista’ tidentifika lill dik l-istess persuna, tkun fil-pussess tal-Każin Banda San Nikola.

L-Informazzjoni Miġbura

·        Il-Każin Banda San Nikola jista’ jiġbor id-data tiegħek kif ġej;

·        Data illi inti stess tipprovdi;

·        Data illi inti stess iddaħħal, u dan billi timla xi formola, fuq il-website tal-         Każin jew xi mezz Soċjali ieħor;

·        Ritratti illi jittieħdu waqt l-attivitajiet soċjali tal-Każin, inkluża il-Festa               ta’ San Nikola.

Din id-data miġbura tista tinkludi;

·        Dettalji ta’ kif nistgħu nikkuntatjawk

·        Kwalunkwe informazzjoni illi inti tissottometti

·        Dettalji dwar l-uzu tas-sit elettroniku tal-Każin.

Il-Każin Banda San Nikola għandu l-obbligu illi jipproteġi u jissalvagwardja l-informazzjoni illi tinġabar minn għandek. Sejjer jieħu ukoll il-passi kollha neċessarji sabiex jissalvagwardja din l-informazzjoni, fosthom minn aċċess mhux awtoritzzat.

Riċevituri tad-Data tiegħek

Il-Każin Banda San Nikola fl-ebda mument m’ huwa ser ikun qed jaqsam id-data tiegħek ma persuni barra mill-Unjoni Ewropea.

Data Retention

Il-Każin Banda San Nikola ser iżomm l-informazzjoni tiegħek għall-iqsar perjodu possibbli, u wara liema din id-data tiġi distrutta. Kwalunkwe ritratti meħudin f’ attivitajiet pubbliċi huma esklużi minn dan it-tħassir għaż-żamma ta’ rekords storiċi, u dan sakemm il-liġi ma tipprovdix mod ieħor.

 

Id-Drittijiet tiegħek

 1. Id-Dritt sabiex inti taċċessa l-informazzjoni tiegħek fil-pussess tagħna

 2. Id-Dritt sabiex inti titlob li aħna nħassru l-informazzjoni tiegħek

 3. Id-Dritt li toġġezzjoni u li inti tkun tista titlobna sabiex nieqfu nipproċessaw id-data tiegħek.

 4. Id-Dritt  li tirranġa jew tikkoregi id-dettalji tieghek

 5. Id-Dritt illi titlob li l-informazzjoni tiegħek tiġi trasferita lill-terzi

 6. Id-Dritt li titlob illi nieqfu milli nuzaw l-informazzjoni tiegħek f’ sitwazzjonijiet speċifiċi.

 7. Id-Dritt li tirtira l-kunsens tieghek

 8. Id-Dritt li tkun infurmat minn fejn inġabret l-informazzjoni illi għandna fuqek

Sigurta

Aħna determinati illi nassiguraw illi l-informazzjoni tiegħek tkun protetta bl-aħjar mod possibli, u dan sabiex nipprevjenu milli jingħata aċċess illi mhux awtorizzat għall-informazzjoni tiegħek.

Data Protection Officer

Is-Segretarju tal-Każin Banda San Nikola huwa responsabbli minn materji illi jikkonċernaw il-privatezza u l-protezzjoni tad-data tiegħek. Inti tista tikkuntatjah fuq infokbsn@gmail.com.

Bdil f’ din il-policy

Jekk ikun hemm xi bidliet f’ din il-policy, din il-paġna tiġi minnufih aġġornata. Huwa għalhekk fl-interess tiegħek illi tiċċekja din il-paġna sabiex taċċerta illi ma kien hemm l-ebda bidliet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page